Tisztelt Ügyfelünk! December 15. és január 2. között csökkentett munkarendben vagyunk elérhetőek, sürgős esetben, kérjük, e-mailben keressenek minket!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Menü Kapcsolat Ügyfélkapu

Adatvédelem

A Sponsorem Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

1. Bevezetés

A Sponsorem Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, József körút 74., 1. emelet 6., a továbbiakban Sponsorem Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Sponsorem Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató tetszőleges időpontban történő megváltoztatására az érintettek egyidejű értesítése mellett.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Sponsorem Kft. bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Sponsorem Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Sponsorem Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Sponsorem Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

2. Definíciók

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3. Alapelvek a Sponsorem Kft. adatkezelése során

1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek

g) személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

2. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy adatait a Sponsorem Kft. kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával, a kiskorú részére nyújtott szolgáltatások teljesítése és jogszabályban előírt adminisztrációja céljából kezeli.

3. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

4. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

5. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

6. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

7. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

8. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

9. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

10. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

1. Az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. A Sponsorem Kft. az érintettekről az alábbi személyes adatokat tartja nyilván, illetve dolgozza fel:

Ø  név;

Ø  születési dátum;

Ø  lakcím;

Ø  e-mail cím; (Amennyiben az érintett megadja)

Ø  telefonszám; (Amennyiben az érintett megadja)

A megjelölt adatok kezelésének és feldolgozásának célja a Sponsorem Kft. szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, illetve a minél magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás.

3. A honlap látogatóinak adatai: A honlapok látogatása során a Sponsorem Kft. rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó – személyes adatot nem tartalmazó – statisztikák készítése céljából.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

4. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon: A sponsorem.hu kódjai a Sponsorem Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá.

5. Felhasználói adatbázis: a sponsorem.hu egyes szolgáltatásai a felhasználó általi adatszolgáltatáshoz kötöttek.

A Sponsorem Kft. a felhasználói adatbázisban a felhasználó nevét, születési idejét, lakcímét, email címét, telefonszámát és a regisztráció időpontját kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez.

6. Magánszemély ügyfél adatbázis: A Sponsorem Kft. a fent megjelölt adatokat magánszemély ügyfél adatbázisában tárolja. Az adatok esetleges törlését a felhasználó a külön pontban részletezettek szerint kezdeményezheti, illetve végezheti el. Az adatok törlése az adatkezelést megszünteti.

7. Hírlevél és egyéb értesítések: A Sponsorem Kft. hírlevelet nem küld ki. A Sponsorem Kft. rendszere az általa végzett szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként (rendszerüzenet). Fentieken felül a Sponsorem Kft. rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket is küldhet alkalmanként.

8. Kapcsolatfelvétel: E-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével vagy e-mail útján is lehet a Sponsorem Kft-vel kapcsolatfelvételt kezdeményezni. Az üzeneteket a Sponsorem Kft. csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

9. Egyéb adatkezelések: E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A regisztrációs adatok ellenőrzése (biztonsági adategyeztetés) során fényképes igazolványmásolatot kérhetünk. A biztonsági adategyeztetés külön adatkezelés, az adatkezelés céljáról és feltételeiről biztonsági adategyeztetés esetén az adatok igénylésekor külön tájékoztatást adunk.

10. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót. A Sponsorem Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

11. A Sponsorem Kft. az általa kezelt személyes adatokat a magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott elévülési idő (jelenleg 5 év) leteltéig kezeli. Az elévülési idő az adott magánszemély vonatkozásában a szerződéses szolgáltatási kötelezettség megszűnését követő év első napján kezdődik. Adókötelezettség teljesítésének ellenőrzésével összefüggő jogszabály rendelkezése alapján a személyes adatok ennél hosszabb ideig (max. 8 évig) kezelhetőek

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

1. A magánszemély ügyfél adatbázist tartalmazó számítógépek elsődlegesen a Sponsorem Kft. telephelyén kerültek elhelyezésre.

2. A Sponsorem Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Ø  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

Ø  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

Ø  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

Ø  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

3. A Sponsorem Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

4. A Sponsorem Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. A Sponsorem Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

6. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Sponsorem Kft.
Cím: 1085 Budapest, József körút 74., 1. emelet 6.
E-mail: info@sponsorem.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-278490
Adószám: 24649568-2-42

Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-77507/2014.
(A fenti elérhetőségeken kizárólag adatkezeléssel, jelen közleménnyel kapcsolatos kérdésekre adunk választ!)

7. Adatfeldolgozás

A Sponsorem Kft. egyes szerződéses kapcsolataiban lehetővé teszi, hogy az egyes utalvány-juttatásban részesülő magánszemélyek e szabályzatban írt személyes adatait erre vonatkozó megállapodás alapján a juttató – a juttatásban részesülő magánszemély hozzájárulásának birtokában – közvetlenül átadja a Sponsorem Kft. részére – adott esetben a rendszerbe történő közvetlen feltöltéssel.

A felhasználói adatbázis kezelését adatfeldolgozóként végzi:

Név: Sponsorem Kft.
Cím: 1085 Budapest, József körút 74., 1. emelet 6.
E-mail: info@sponsorem.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-278490
Adószám: 24649568-2-42
Adatkezelési nyilvántartási azonosítók:  NAIH-77507/2014.

8. Adattovábbítás

A Sponsorem Kft. azon szerződéses kapcsolataiban, ahol szolgáltatásait Prémium utalványkártyán nyújtja, a 4.2. a)-d) pontban írt személyes adatokat szerződésben vállat kötelezettségei teljesítése érdekében az utalványkártya-szolgáltatás technikai hátterét biztosító – e minőségében teljesítési segéd – szervezet részére átadhatja. A mindenkori teljesítési segédek adatai a https://www.sponsorem.hu/teljesitesi-segedek.pdf weboldalon találhatóak.

9. Üzemeltetés

A Sponsorem Kft. honlapját és informatikai rendszerét a VOOV Kft. (9400 Sopron, Bem utca 3.) üzemelteti.

10. Jogorvoslati lehetőségek

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

2. Az érintett kérelmére a Sponsorem Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Sponsorem Kft. költségtérítést állapít meg.

3. A Sponsorem Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

4. A Sponsorem Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

6. A Sponsorem Kft. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

8. A Sponsorem Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

9. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10. A Sponsorem Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

11. Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Telefax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • URL: www.naih.hu